26 Replies to “DOG PLAYS POKER! #cute #game”

 1. Olivia: what the fluff
  dad: looks at corgi
  dad: hammy they are filming you!
  hammy: im on tv, nice
  dad: what?. get inside
  hammy: oh ok
  hammy: gets inside the door
  hammy: so funny

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *